Algemene voorwaarden Regio Isolatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Regio Isolatie B.V. en alle aan Regio Isolatie gelieerde bedrijven Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van Regio Isolatie BV. Alsook van de aan haar gelieerde ondernemingen, zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Consumentenrecht op het moment van totstandkoming van deze voorwaarden. Zij vormen samen met het gestelde in de offerte /opdracht en de overige schriftelijke – onderhoud, garantie- en overige bepalingen, een onverbrekelijk geheel. 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, ook zijnde de opdrachtgever van het werk aan Regio Isolatie B.V. Ondernemer /Regio Isolatie: Regio Isolatie B.V. of een aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Regio Isolatie, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en /of (isolatie) werkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert. Object: het bouwwerk of constructie waardoor, of namens Regio Isolatie werkzaamheden in, aan of op worden verricht als omschreven in de offerte. Werk: Het totaal van de tussen de consument en Regio Isolatie overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Regio Isolatie geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte. Partijen: Dit zijn de consument/opdrachtgever en Regio Isolatie als opdrachtnemer.d

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Regio Isolatie en een consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst de ondernemer uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen

ARTIKEL 3 - Aanbod

Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.

Het aanbod is in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens van de consument alsook op basis van eigen visuele waarneming van Regio Isolatie, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor partijen onherroepelijk gedurende twee maanden dagen na de datum van dagtekening. Daarna is de aanbieding vervallen, tenzij Regio Isolatie schriftelijk instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities voor de consument.

Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal gelden als aangegeven op de offerte.

Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal gelden als aangegeven op de offerte.

Het aanbod vermeldt voorts de betalingswijze en -termijn

Het aanbod is gebaseerd op de door de consument verstrekte gegevens als oppervlakken, maten en dergelijke, als ook informatie, kenmerken en bijzonderheden over het door Regio Isolatie te behandelen object, aangevuld met de eigen waarnemingen van Regio Isolatie.

Het aanbod gaat opnieuw vergezeld van een exemplaar van de algemene voorwaarden van Regio Isolatie, welke voorwaarden ook bij het eerdere gesprek met een van de medewerkers van Regio Isolatie aan de consument persoonlijk mogelijk zijn overhandigd. Mochten die onverhoopt zijn zoek geraakt dan kunnen deze voorwaarden ook op de website van Regio Isolatie worden teruggevonden; www.Regioisolatie.nl

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het door Regio Isolatie gedane aanbod door de consument. Dat aanbod moet zijn ondertekend, en bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan Regio Isolatie kenbaar gemaakt zijn.

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van Regio Isolatie

Regio Isolatie zal, met uitzondering van overmacht, het werk deugdelijk en binnen de in de offerte opgenomen termijn, gerekend na ontvangst van de ondertekende opdracht, dan wel binnen een ander schriftelijk overeengekomen termijn als in de offerte vermeld, uitvoeren. Bij overschrijding van die termijn kan de consument Regio Isolatie schriftelijk een termijn van 14 dagen bieden om het werk alsnog uit te voeren. Voert Regio Isolatie het werk binnen die periode niet alsnog uit dan kan de consument de overeenkomst schriftelijk ontbinden. In alle gevallen treden partijen tijdig in overleg om tot een voor hen beide bevredigende oplossing te komen.

Regio Isolatie neemt bij de uitvoering van het werk de daarop algemene van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. De consument zal Regio Isolatie tijdig en ten minste ruim voorafgaande aan de uitvoering van het werk, zoveel als mogelijk aan hem bekend is, gedetailleerd en zo mogelijk ook schriftelijk in kennis stellen van specifieke wensen dan wel omstandigheden waaronder het object verkeert.

Regio Isolatie heeft de plicht de consument te wijzen op de door hem geconstateerde: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak/object waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld ; Eén en ander tenzij Regio Isolatie deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.a

Regio Isolatie draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

Regio Isolatie vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Regio Isolatie zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

De consument stelt Regio Isolatie in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten, uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van de offerte, dan wel binnen een andere, schriftelijke overeengekomen termijn. Bij overschrijding van die termijn, anders dan aangegeven in artikel 8 van deze overeenkomst is, zonder verdere ingebrekestelling, het gestelde in artikel 13 van toepassing.

Alle -belendende – ruimten waarin of waaraan dan wel waarbij gewerkt dient te worden door Regio Isolatie dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Alle naden en kieren aan het te isoleren of te coaten project waardoor isolatie naar buiten kan treden dienen zowel van binnen alsook van buiten afdoende en tijdig afgekit en gedicht te zijn door de consument, dan wel door derden voor rekening van de consument, ten minste veertien dagen voordat Regio Isolatie met de werkzaamheden gaat aanvangen. Snoeren en leidingen in de spouwmuur en in de kruipruimte dienen allemaal van deugdelijke kwaliteit te zijn. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat zulks niet/ onvoldoende en tijdig is gedaan, kan Regio Isolatie zich op overmacht beroepen en kan, naar het oordeel van Regio Isolatie, het werk worden stilgelegd tot bedoelde omissie is verholpen. Ook vervalt de aansprakelijkheid richting Regio Isolatie. Regio Isolatie is bovendien gerechtigd de extra kosten die ontstaan door het stilleggen van het werk aan de consument door te berekenen. 

De consument zorgt er voor dat Regio Isolatie tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, waaronder de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke, althans voor zover deze redelijkerwijs bekend zijn bij de consument. 

Als er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de consument deze zelf tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Regio Isolatie is op geen enkele wijze aansprakelijk als dat niet, te laat, of onjuist door de consument is geschied.

De consument verschaft Regio Isolatie de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Regio Isolatie behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Regio Isolatie daarvan geen vertraging ondervindt. Als niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument Regio Isolatie daarvan tijdig in kennis te stellen.

Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de consument kunnen worden gerekend, dient de consument de daarmee in oorzakelijk verband staande schade en kosten aan Regio Isolatie te vergoeden. 

Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen als aangegeven in artikel 15 van deze voorwaarden, moet Regio Isolatie of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid, in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de consument minst bezwarende wijze. 9

De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de door hem aan Regio Isolatie opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – het niet of in niet voldoende mate aan het gestelde onder punt 2 van dit artikel, – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. – het niet dan wel niet tijdig aan Regio Isolatie kenbaar maken van kabels, leidingen en draden; Dit doet niets af aan de plicht van Regio Isolatie om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de door hem aan Regio Isolatie opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – het niet of in niet voldoende mate aan het gestelde onder punt 2 van dit artikel, – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. – het niet dan wel niet tijdig aan Regio Isolatie kenbaar maken van kabels, leidingen en draden; Dit doet niets af aan de plicht van Regio Isolatie om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

Regio Isolatie is gerechtigd om ten minste gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een reclame-uiting aan het object te bevestigen.

ARTIKEL 7 - Meer- en minderwerk

Bij de aanneemsom als bedoeld in artikel 3 kan de consument, nadat de overeenkomst is gesloten en binnen twee maanden na die sluiting, meer- of minderwerk aanvullend schriftelijk overeenkomen. Daarbij dient het saldo van de daaruit voortvloeiende prijsstijging niet meer te bedragen dan 10% van de prijs van het werk als in aanvang werd overeengekomen.

Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt, met uitzondering van, onder voorbehoud van in spoedeisende omstandigheden vooraf, schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Wanneer na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat er extra materieel nodig is om de
werkzaamheden uit te voeren, bijv. een hoogwerker, dan mag de opdrachtnemer deze kosten
doorberekenen aan opdrachtgever.

Als het werk in, dan wel aan een woningcomplex plaatsvindt en, ondanks de zorgvuldige
opnamen en informatie vooraf, achteraf blijkt dat er sprake is van een hoger materiaalverbruik
van 5% of meer om het werk zorgvuldig en op een verantwoorde wijze te kunnen afronden,
wordt de daarmee gemoeid gaande extra prijs, nadat de consument daarvan in kennis is gesteld,
doorberekend.

ARTIKEL 8 – Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk
onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak
die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het
werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid
gemaakte kosten, en voor Regio Isolatie daarbij de gederfde winst op dat werk, een en ander als
bepaalt in artikel 13, lid 3.

ARTIKEL 9 – Oplevering en reclames

Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met
meer dan 7 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht als bedoeld in het voorgaande
artikel en zonder dat Regio Isolatie de consument met redenen omkleed daarover vooraf heeft
geïnformeerd, is Regio Isolatie verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan de
consument te vergoeden, tenzij de overschrijding hem redelijkerwijs niet kan worden
toegerekend. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk
wordt uitgevoerd.

Het werk is opgeleverd wanneer Regio Isolatie aan de consument heeft meegedeeld dat het
werk voltooid is en deze dan het werk op dat moment heeft aanvaard.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – wanneer uiterlijk 7 werkdagen zijn verstreken
nadat de consument van Regio Isolatie de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is
en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; – wanneer de consument
het object waaraan het werk is verricht –weer- in gebruik neemt, met dien verstande , dat door
in gebruik neming van een gedeelte van het werk , dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 - Betaling -in termijnen-

Betaling vindt plaats na oplevering van het werk binnen de
in de offerte aangegeven betalingstermijn. Partijen kunnen vooraf overeenkomen dat betaling in
termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval
plaats te vinden uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de -deel- rekening (tenzij anders
overeengekomen).

ARTIKEL 11 - De eindafrekening

Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient Regio Isolatie bij de
consument de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar
de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven, dan wel verwezen naar het gestelde in
de offerte c.q. overeenkomst. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer
en/of minderwerk opgenomen.

De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd
voor een aanneemsom, met uitzondering van, onder voorbehoud van opgedragen meer- en/of
minderwerk.

Indien Regio Isolatie in de offerte in regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet
meer dan 10% worden overschreden, met uitzondering van, onder voorbehoud van meerwerk
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van
de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van
die rekening.

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling

De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel
11. Regio Isolatie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de
consument de gelegenheid binnen enkele werkdagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering alsnog te betalen zonder extra kosten.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering wederom niet is betaald, is Regio Isolatie
gerechtigd om, zonder enig verdere formele ingebrekestelling, de nota te vermeerderen met de
kosten van de incasso – en overige met het invorderingsproces gemoeid gaande extra kosten, als
ook bedoeld in BW 6: 96 e.v., alsook de wettelijke rente in rekening te brengen.

Regio Isolatie is na verloop van de in dit artikel vermelde termijnen ook bevoegd om tot
invordering over te gaan van het aan hem alsdan verschuldigde bedrag. Indien Regio Isolatie
hiertoe overgaat, zijn alle directe- en indirecte daaraan verbonden in- en buitengerechtelijke
kosten en renten voor rekening van de consument.

Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft
en Regio Isolatie de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd om tot tijdige
betaling over te gaan, is Regio Isolatie gerechtigd het werk stil te leggen, het in de vorige zin
bepaalde laat het recht van Regio Isolatie op vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde
winst onverlet, ten minste voor een bedrag als hierna vermeld.

Regio Isolatie blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument volledig
en zonder enige gebreken tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 13 - Niet-nakoming van de overeenkomst

Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet volledig of
tijdig nakomt zonder voorafgaande instemming, mag de wederpartij de nakoming van de
daartegenover staande verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming
is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Als één van de partijen de overeenkomst blijvend niet geheel of gedeeltelijk nakomt, is de
wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe
betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Als ontbinding een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de consument heeft
Regio Isolatie, naast het recht op vergoeding van alle schade en kosten ook recht op een
vergoeding van de gederfde winst. Van ten minste 20% van het offerte/ factuurbedrag exclusief
BTW, voor zover die kosten dat bedrag niet te boven gaan. Is dat echter wel het geval dan is
Regio Isolatie tevens gerechtigd ook het meerdere in rekening te brengen

ARTIKEL 14 - Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

De door of vanwege Regio Isolatie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,
tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan Regio Isolatie zich het eigendom
wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d.
gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te
worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 – Garantie

Regio Isolatie garandeert aan de consument dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende een op de offerte vermelde periode kosteloos zullen worden verholpen, tenzij dat
redelijkerwijs niet aan Regio Isolatie is toe te rekenen, dan wel dat blijkt dat het gebrek niet is
ontstaan door Regio Isolatie bij de uitvoering van het werk of hetgeen van toepassing is als
vermeld in dit artikel onder 15.6 en verder. Het voorgaande laat onverlet dat Regio Isolatie ook
na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op
grond van de wet.

De garantietermijn voor isolatiewerken en andere producten van Regio Isolatie, wordt
gegeven als vermeld op zowel het betreffende garantiecertificaat alsook als vermeld op de
website van Regio Isolatie, www.Regioisolatie.nl. Dit projectgebonden certificaat wordt ook op
verzoek van de consument door Regio Isolatie toegezonden nadat het verschuldigde bedrag
volledig aan Regio Isolatie is voldaan.

De garantie zoals genoemd in lid 1 geldt tenzij Regio Isolatie en de consument een andere
afwijkende regeling schriftelijk zijn overeenkomen.

Kleine onvolkomenheden die geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid, de kwaliteit, de
duurzaamheid, het uiterlijk van het geleverde werk, vallen buiten de garantie.

De door Regio Isolatie aangebrachte materialen hebben in geval van isolatiemateriaal als
enige producteigenschap dat het materiaal betreft met een uitsluitend isolerende werking.
Andere, veelal door derden veronderstelde eigenschappen zijn op het door Regio Isolatie
gebezigde isolatiemateriaal niet van toepassing

Indien Regio Isolatie uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijke
onderhouds-voorschriften heeft verstrekt aan de consument en deze is die voorwaarden niet
dan wel onvolledig is nagekomen, of de consument dan wel derden namens hem
werkzaamheden uitvoeren aan of met betrekking tot het werk dat Regio Isolatie heeft
uitgevoerd, vervalt de garantie ten aanzien van gebreken die zijn veroorzaakt door het niet
conform de voorschriften onderhouden en/of behandelen dan wel laten doen verrichten van het
werk door derden. De bewijslast rust op de meest gerede partij.

Uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie zijn: – schade ontstaan als gevolg van gebrekkige dan
wel geen ventilatie door de consument in de ruimte waar het werk is aangebracht, – ruitbreuk, –
beschadiging, niet ontstaan door Regio Isolatie tijdens of na de plaatsing, – schade(s) welke niet
terug te voeren zijn op materiaal en/of montagefouten van werk door Regio Isolatie uitgevoerd,
externe invloeden, wijzigingen aan het werk, reparaties en/ of vernieuwingen door derden
uitgevoerd, – schade ontstaan als gevolg van achterstallig onderhoud als bijvoorbeeld gebrekkig
metsel- en kit werk, naden, kieren en spleten, al dan niet door derden aangebracht of juist niet
aangebrachte veranderingen aan het object als ook aangegeven in artikel 6 van deze
voorwaarden en de daaruit mogelijk voortvloeiende gevolgschade. – gebreken aan werken en
diensten die door derden zijn geleverd.

De aansprakelijkheid van Regio Isolatie voor eventuele indirecte of gevolgschade is beperkt
tot de dekking die de verzekering biedt.

ARTIKEL 16 - Wijziging algemene voorwaarden

Regio Isolatie zal deze voorwaarden slechts wijzigen als daar aanleiding toe bestaat. De meest recente versie kan worden geraadpleegd op de website www.regioisolatie.nl. 

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het in Nederland geldend recht van toepassing.